ComplexHouse
ComplexHouse
Producenci
Sopro
Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z możliwości zadania pytania bezpośrednio ekspertowi firmy. Gwarantujemy odpowiedź na Twoje pytanie w ciągu klilku dni.

Schody - systemy SOPRO

Schody - systemy SOPRO

Wchodząc do większości obiektów pierwszym elementem konstrukcyjnym, na który natrafiamy, są schody.

 

Schody powinny być bezpieczne i wygodne.
 
Można to osiągnąć stosując się przy ich budowie do właściwych reguł doboru szerokości i głębokości stopni i podstopnic. Wybrany materiał okładzinowy zwłaszcza na zewnątrz nie może być gładki, polerowany i powinien spełniać właściwe kryteria antypoślizgowości. Już  w trakcie budowy konstrukcji schodów należy być zdecydowanym na rodzaj materiału wykończeniowego (zwłaszcza jego grubości), co ma szczególne znaczenie dla ustalenia wysokości pierwszego i ostatniego stopnia, aby prawidłowo powiązać je z poziomami otoczenia przed domem i osadzeniem drzwi wejściowych.
 
Schody powinny być trwałe.
 
Założeniem wyjściowym jest trwałość samej konstrukcji. Najczęściej schody przewidziane do pokrycia jakimś rodzajem okładziny wykonywane są jako ciężki betonowy element, czasem jako prefabrykowany lub wylewany na miejscu element żelbetowy, a rzadziej jako konstrukcja metalowa. Drewniane konstrukcje na zewnątrz korzystniej jest pozostawić w wykończeniu również z drewna, ewentualnie z innymi okładzinami mocowanymi mechanicznie (odkształcenia podłoża drewnianego na skutek czynników atmosferycznych mogą przekraczać zakresy elastyczności materiałów mineralnych i reaktywnych). Trwałość samych materiałów okładzinowych uzależniona jest od ich właściwości, których parametry określają wymagania dotyczące nasiąkliwości, mrozoodporności, ścieralności itp.
 
Schody powinny być estetyczne.
 
Uwzględniając powyższe wymagania najpopularniejsze są okładziny z mało nasiąkliwych płytek ceramicznych (np. gresów) lub z płytek klinkierowych, a także z płyt z kamienia naturalnego (w naszych warunkach klimatycznych zwłaszcza z granitu surowego lub płomieniowanego). Nie zalecane są marmury jako bardzo śliskie i jednak mocno chłonne, oraz miękkie, nasiąkliwe i nietrwałe piaskowce.
 
Trwałość to nie tylko materiał okładzinowy.
 
Decydujące znaczenie o wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji schodów zewnętrznych ma zarówno właściwy dobór materiałów budowlanych jak i przestrzeganie tych samych reguł wykonawczych jakie dotyczą prawidłowego wykonania tarasów, wielokrotnie już opisanych na łamach wydawnictwa. Do najważniejszych z nich należą:
 
1.  Przygotowanie i profilowanie podłoża.
 
Zarówno elementy prefabrykowane jak i wykonywane na budowie po rozszalowaniu wymagają usunięcia warstwy mleczka cementowego i innych zanieczyszczeń metodami mechanicznymi. W przypadku remontu starych schodów w podobny sposób należy usunąć wszystkie nienośne warstwy zapraw i skorodowanego betonu. Po oczyszczeniu podłoża korektę wymiarów i wyprofilowanie kształtów, a także nadanie spadków rzędu 2% na stopnicach należy wykonać za pomocą szpachli wyrównującej. Uniwersalnym materiałem do wykonania tych prac w zakresie grubości warstw do 2-3 cm w jednym cyklu jest szpachla Sopro AMT 468 wbudowana na podkładzie z emulsji sczepnej Sopro HE 449 („mokro na mokro”). Zaniedbanie spadków na zewnątrz na stopnicach lub wykonanie ich wręcz w odwrotnym kierunku (fot.1,1a) powodować będzie zdecydowane zwiększenie ilości wody wnikającej pod płytki i problemów z tym związanych, a w warunkach zimowych tworzenie się lodu na powierzchni.
 
 
    
Fot.1 – Źle wykonany spadek prowadzi do zalegania wody na schodach, obniżenia bezpieczeństwa i estetyki oraz przyspieszonych zniszczeń. (Sopro)
 
W przypadku znacznych korekt i przeprofilowania wymiarów powyżej 3 cm korzystniej będzie zastosować spoiwo szybkowiążące Sopro Rapidur B5 (zamiast cementu) mieszając je z kruszywem jastrychowym w odpowiednich proporcjach i wbudować tym razem na mostku sczepnym Sopro HSF 748, który jest niezwykle mocnym łącznikiem dla świeżo układanych warstw materiałów mineralnych na starych podłożach betonowych. W sytuacjach trudności ze zdobyciem odpowiedniego kruszywa jastrychowego o urozmaiconych frakcjach można skorzystać z gotowych szybkowiążących mieszanek typu Sopro Rapidur M5, pozwalających na dalsze prace (także okładzinowe) już po 24 godzinach dojrzewania. Niedopuszczalna jest korekta wymiarów schodów za pomocą materiałów odpadowych z budowy. Zarówno pozostawione wolne przestrzenie jak i zastosowanie „wypełniaczy” o bardzo dużej nasiąkliwości (cegły, beton komórkowy) nieuchronnie prowadzić będzie do zniszczeń samej konstrukcji i odpadania okładziny.
 
 
 
Fot.2 – Częsty błąd - korekta wymiarów materiałami mocno nasiąkliwymi z pozostawieniem dużych pustek. (Sopro)

 
2.   Izolacja przeciwwodna.
 
Wykonanie izolacji przeciwwodnej na schodach, zwłaszcza gdy nie znajdują się one nad pomieszczeniami, może budzić zdziwienie wśród inwestorów. Należy jednak zwrócić uwagę, że powłoka izolacyjna nałożona w dwóch cyklach z materiału szlamowego typu Sopro DSF 523 stanowi nie tylko warstwę wodoszczelną zabezpieczającą konstrukcję betonową przed nasiąkaniem i szczególnie szkodliwymi cyklami zamarzania i rozmarzania. Przy wymaganej grubości 2-2,5 mm dzięki „gumowatej” strukturze spełnia także funkcję swoistego amortyzatora redukującego naprężenia między okładziną a podłożem np. od znacznych zmian temperatury. Niejako w komplecie z materiałem izolacyjnym konieczne do zastosowania mogą być taśmy narożnikowe do zabezpieczenia miejsc newralgicznych. Takim miejscem na schodach jest styk ich brzegów z budynkiem, którędy nawet pomimo wykonania niewielkich spadków wzdłuż stopnicy istnieje niebezpieczeństwo wnikania wody w ściany budynku. Odpowiednio wklejona taśma Sopro DBF 638 (plus narożniki wewnętrzne i zewnętrzne Sopro EDE 018 i 019) pozwoli uniknąć tego zagrożenia, a wybór okładziny z płytek mających w swoim komplecie cokoły schodowe lub zwykłe płytki cokolikowe doskonale zamaskują wykonane zabezpieczenie.
 
 
Fot.3  Stosowanie produktów bez trasu oraz brak izolacji często prowadzi do powstawania nieestetycznych wykwitów na schodach zewnętrznych. (Sopro)
 
 
 
Fot4. Brak izolacji schodów oraz podciąganie kapilarne powoduje ich zawilgocenie od wód gruntowych i opadowych, co w konsekwencji prowadzi do degradacji okładziny i betonu. (Sopro)
 
Przy montażu na schodach wszelkiego rodzaju balustrad i poręczy obowiązują te same zasady co na tarasach i na balkonach. Wszelkie kotwione elementy przebijające uszczelnienie powłokowe muszą być wcześniej osadzone/oprawione w „korku” z zaprawy epoksydowej, która doskonale przylega do kotwionego elementu, do suchego otworu w betonie i sama stanowi materiał nieprzepuszczalny dla wody i dosztywniający zamocowanie
 
 
Fot.5 – Otwory do zakotwień poręczy wykonane po pracach izolacyjnych i okładzinowych. (Sopro)
 
Wykonanie otworów w gotowej już powierzchni przez płytki i hydroizolację oraz późniejsze „obrobienie” poręczy materiałem mineralnym i silikonem nie stanowi zabezpieczenia przeciwwodnego i może zniweczyć wszelkie poniesione wcześniej nakłady na wykonanie izolacji powłokowej.

 

3.   Przyklejanie okładzin z płyt i płytek.

Również i tu obowiązują zasady jak podczas przyklejania okładzin na tarasach. Należy stosować zaprawy klejowe zgodne z klasyfikacją C2 wg normy PN-EN-12004, na ogół cienkowarstwowe w przypadku płytek, oraz technikę przyklejania zapewniającą pełne przyleganie zaprawy zarówno do podłoża jak i do stopnic i podstopnic. Niedopuszczalne są pustki gdyż:
  •  obniżona powierzchnia przylegania zmniejsza ogólną siłę zamocowania płytek;
  •  możliwość przepływania wody przez pustki powoduje wypłukiwanie istotnych składników zaprawy obniżając jej trwałość i siłę wiązania, a także tworzy nieestetyczne  punktowe wycieki jasnych zanieczyszczeń;
  •  zgromadzona pod płytkami woda w pustych przestrzeniach zamarzając powoduje bardzo duże siły mogące oderwać okładzinę.
 
 
Fot.6 – Przyklejanie płytek metodą „na placki”  zwykle skutkuje szybkim ich odpadaniem. (Sopro)
 
 
W zestawach płytek schodowych producenci proponują gotowe stopnice z wyprofilowanym kapinosem lub płytki kątowe z szenklem. Często spotykanym błędem wykonawczym jest przyklejanie elementu pionowego szenkla lub kapinosa do podłoża lub podstopnicy.  Niezależnie od sposobu montażu (rys. 1 i 2) należy tu pozostawić 3-5 milimetrową szczelinę oraz ewentualnie wykonać spoinę trwale elastyczną z silikonu:
 
 
 
  
Rys. 1 i 2 – Prawidłowy montaż płytek z kapinosem lub szenklem. (Sopro)
 
Brak możliwości ruchu pomiędzy płaszczyznami pionowymi i poziomymi powoduje duże ryzyko pękania krawędzi płytek z kapinosem na skutek różnych kierunków odkształcania się tych powierzchni 
 
 
       
Fot.7 – Spękania kapinosów zamocowanych na sztywno z podstopnicą. (Sopro)
 
 
Fot.8 – Prawidłowa szczelina między  kapinosem a podstopnicą. (Sopro)
 
Nie jest także zalecane stosowanie elementów ozdobnych stopnic jedynie doklejonych do narożników schodów. Nawet pomimo użycia zapraw klejowych o wysokich wytrzymałościach na ściskanie i odrywanie, w miejscach tych podczas wchodzenia i schodzenia występują szczególnie duże siły ścinające i bez dodatkowego dozbrojenia złącza zaprawy nie są w stanie przenieść obciążenia.
 
 
 
Fot.9 – Stopnice powinny być monolityczne. Doklejane kształtki łatwo ulegają zniszczeniu. (Sopro)
 
Raczej rzadko spotyka się w zestawach płytek schodowych kształtki zabezpieczające przed spływaniem wody po stronie zewnętrznej ich biegów. Warto się wówczas zastanowić na samodzielnym wykonaniem prostego elementu na bocznej krawędzi stopnic, choćby w postaci dobrze przyklejonego paska płytki. Strumień wody wraz z zanieczyszczeniami zostanie wówczas skierowany na stopnie poniżej.
 
 
 
Fot10. – Nieestetyczne zacieki od wody i zabrudzeń na zewnętrznej ścianie biegu schodów. (Sopro)
 

 

4.    Fugowanie.

 
Zalecenia tarasowe dotyczące minimalnych szerokości spoin ok. 5 milimetrów mają zastosowanie także dla okładzin na schodach. Zaprawy cementowe do spoinowania powinny należeć do grupy tzw. „elastycznych”, gdyż oprócz funkcji estetycznych spełniają także funkcję kompensowania naprężeń pomiędzy okładzina a podłożem. Doskonałym materiałem mogą tu być zaprawy fugowe Sopro Brillant (dla spoin o szerokości do 10 milimetrów) o nieprzeciętnych właściwościach hydrofobowych, lub Sopro FL (dla spoin do 20 milimetrów) z dużą zawartością trasu redukującego powstawanie wapiennych nalotów na powierzchni fugi. Fugi łączące powierzchnie pionowe i poziome oczywiście należy wypełnić silikonem.
 
Okładziny z płyt kamiennych.
 
Opisane powyżej podstawowe zasady są prawie takie same dla okładzin z kamienia naturalnego. Zasadnicze różnice polegają na tym, że:
  •  przy płytach z materiałów wrażliwych na przebarwienia lub częściowo transparentnych (marmury, jasne granity) należy stosować zaprawy klejowe na bazie cementu białego;
  •  w przypadku płyt o różnych grubościach lub o nierównym spodzie należy zastosować zaprawy średnio-, a nawet grubowarstwowe;
  •  fugowanie spoin należy wykonać materiałami nie zagrażającymi przebarwieniem w strefie fug (np. fuga cementowa Sopro Saphir M oraz silikonowa Sopro MarmorSilicon).
Najnowszą metodą układania okładzin kamiennych na zewnątrz, zyskującą coraz większą popularność, jest ich montaż na zaprawie drenażowej (wodoprzepuszczalnej). Zaprawa drenażowa Sopro DM 610 dzięki zastosowaniu kruszywa bez najdrobniejszych frakcji i jednocześnie powiązanego bardzo mocnym spoiwem jest porowata i osiąga wysoką wodoprzepuszczalność. Dzięki temu zredukowane jest do minimum podciąganie kapilarne oraz nie ma zagrożenia zniszczenia struktury pod wpływem cykli zamarzania / rozmarzania.
Ponadto zaprawa zawiera cement trasowy znacznie zmniejszający ryzyko powstawania wykwitów i wycieków wapiennych. Najistotniejsze zasady budowy schodów w tym systemie to:
  •  minimalna grubość zaprawy Sopro DM 610 przy związaniu z podłożem wynosi 2 cm;
  •  stopnice muszą mieć wyprofilowane spadki, a cała konstrukcja powinna być pokryta hydroizolacją, po której będzie spływała woda;
  •  związanie zaprawy z podłożem oraz układanych płyt do świeżej zaprawy zapewnia wspomniany już wcześniej mostek sczepny z zaprawy Sopro HSF 748.
Kolejne fazy montażu:
 
1. Wyprowadzenie spadku na stopniach za pomocą zaprawy wyrównującej Sopro AMT 468.
 
2. Naniesienie mostka sczepnego Sopro HSF 748 na podłoże pokryte hydroizolacją Sopro DSF 523.
 
3. Przygotowanie okładziny poprzez pokrycie jej spodniej strony warstwą zaprawy kontaktowej Sopro HSF 748 (lub Sopro MAS 418 w przypadku marmurów).
 
4. Osadzenie podstopnicy na zaprawie Sopro DM 610.
 
5. Warstwa zaprawy drenażowej przygotowana do montażu stopnicy.
 
6. Gotowy stopień ułożony na zaprawie drenażowej.
 
Wykonanie schodów według takiego schematu zapewni, że woda przenika przez zaprawę drenażową i spływa w dół po uszczelnieniu nie tworząc wycieków pomiędzy stopnicami i podstopnicami. Ważne jest, aby na najniższym stopniu zaplanować i wykonać możliwość przesiąkania lub odpływu wody.
 
 
 
1. Szpachla Sopro AMT 468
 
2. Uszczelnienie zespolone Sopro DSF 523
 
3. Zaprawa drenażowa Sopro DM 610
 
4. Zaprawa kontaktowa Sopro HSF 748
 
N. Okładzina z kamienia naturalnego.       
 

 

Schody metalowe z okładziną.
 
Rzadziej stosowane metalowe konstrukcje schodów zewnętrznych również nadają się do obudowania okładzinami z płytek lub kamienia, jednakże pod kilkoma dodatkowymi warunkami. Są to konstrukcje na ogół mniej stabilne niż betonowe, podlegające drganiom, do których nie będą przylegały zaprawy mineralne. Czynnikami decydującymi będą tu: maksymalne usztywnienie całej konstrukcji oraz zabezpieczenie przed korozją. W warunkach wewnętrznych schody można dosztywnić specjalnymi płytami poliestrowymi Sopro FDP 558, lecz niestety nie nadają się one do zastosowań zewnętrznych. Do przyklejania okładzin na powierzchniach metalowych zastosować można jedynie dwuskładnikowy klej poliuretanowy Sopro PUK 503.  Jest on z jednej strony wysoko elastyczny , co pozwala na lekkie deformacje podłoża , z drugiej strony ma wysokie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie przez co przejmuje naprężenia powstające przy deformacjach.
 
  =    + 
    
Fot.11 – Konstrukcja schodów metalowych wykończona kamieniem naturalnym przyklejonym klejem Sopro PUK 503. (Sopro)
 
Prawidłowe wykonanie schodów zewnętrznych jest znacznie trudniejsze niż wewnątrz pomieszczeń ze względu na długotrwałe oddziaływanie wody i wilgoci oraz zamienne temperatury z cyklami zamarzania. Aby okładzina przez długie lata służyła bezawaryjnie i cieszyła oko inwestora należy nie tylko stosować rozwiązania systemowe producentów chemii budowlanej, ale szczególnie zadbać o prawidłowe wykonanie wszystkich detali decydujących o trwałości schodów jako całości.
autor: Andrzej Król
źródło: Sopro Polska
Oceń:
Podziel się:
ComplexHouse
Zobacz także
Mieszkanie w komfortowym klimacie

Mieszkanie w komfortowym klimacie

Zima to okres, w którym najtrudniej zapewnić komfort przebywania w pomieszczeniach, ze względu na potrzebę ich ogrzewania.

Remont domu tańszy o kilka tysięcy!

Remont domu tańszy o kilka tysięcy!

Jesień i zima 2013 to ostatnia szansa, aby wykorzystać korzystne dla inwestorów prawo ws zwrotu VAT za zakupione materiały budowlane. Do odzyskania jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych !

Na rynek wyruszyła „Solidna Ekipa”

Na rynek wyruszyła „Solidna Ekipa”

Lafarge, wiodący producent materiałów budowlanych, wprowadził na polski rynek innowacyjne rozwiązanie zwane "Solidna Ekipa", w skrócie Solek, przeznaczone dla klientów indywidualnych. Jest to kompleksowa usługa polegająca na dostarczaniu materiałów wraz z wykonawstwem.

Spoinowanie w łazienkach i kuchniach - systemy SOPRO

Spoinowanie w łazienkach i kuchniach - systemy SOPRO

Rodzaje i sposoby kładzenia fug w łazienkach i kuchniach na ścianach i podłogach.

Reklama
Tralbet - dekoracyjne płyty betonowe
Reklama
Tralbet - dekoracyjne płyty betonowe
Galerie & filmy
Montaż dekoracyjnych płyt betonowych - Tralbet.pl
Montaż dekoracyjnych płyt betonowych - Tralbet.pl

Prezentacja montażu dekoracyjnych płyt betonowych na ścianie w kilku prostych krokach.

Montaż systemu kominowego CJ Blok
Montaż systemu kominowego CJ Blok

Film instruktażowy dotyczący montażu systemu kominowego ceramicznego suchy standard SKC-C (s) CJ Blok

Poradnik-montaż podłogi deska barlinecka
Poradnik-montaż podłogi deska barlinecka

Film instruktażowy pokazujący montaż deski trójwarstwowej na swojej podłodze. System bezklejowy tzw. pływający na zamki typu click. Lub przyklejane do podłoża za pomocą kleju. Dodatkowo pokazane jest jak montować listwy dylatacyjne, listwy przypodłogowe, jak pielęgnować podłogę i jak o nią dbać. Również jak zamontować na ogrzewaniu podłogowym. Zapraszamy do zapoznania się jak montować deskę barlinecką by nasza podłoga była idealna.

Instalacja ogrzewania podłogowego
Instalacja ogrzewania podłogowego

Instalacja ogrzewania podłogowego wyposażona w termostatyczną grupę mieszającą GM40 oraz rozdzielacz RZP wyposażony w: przepływomierze, by-pass bezpieczeństwa oraz głowice termoelektryczne połączone z regulatorem temperatury firmy FERRO.

Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I
Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I

Amica okap kuchenny - seria produktów OTS625I

Znajdź firmę
branża
województwo
miasto
nazwa firmy